BPH - Beteende- och Personlighetsbeskrivning för hund

Vad är BPH?
För att få delta på BPH måste hunden ha fyllt 12 månader, ingen övre åldersgräns finns. Löptik får delta, men ska då starta sist på dagen för att inte störa de andra hundarna.

Varför göra BPH
”Ett bra arbetsredskap i avelsarbetet med målet att behålla eller förbättra mentala egenskaper, som anses viktiga för våra hundars livskvalitet och välfärd och familjens och omgivningens trygghet.”

För uppfödaren är det viktigt att se resultaten av sin uppfödning och för att ha lämpliga verktyg för att kunna välja föräldradjur och kombinationer. För hundägaren är det ett jättebra tillfälle att lära känna sin hund bättre och kanske få svar på hundens reaktioner i vardagen. Ofta är det en väldigt trevlig och intressant dag där man förutom att gå på beskrivning med sin egen hund ofta kan se intressanta beskrivningar av andra hundar.

Historik
Svenska Kennelklubben uttalade på Kennelfullmäktige 2009 att Mentalitet är ett prioriterat område och som ett led i detta utvecklades SKKs Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH). De officiella beskrivningarna började 2012. Från början, fram till 2013, prioriterades fem raser. Detta för att få tillräckligt många individer av samma ras för att kunna göra en utvärdering av beskrivningsformen. Vid 2018 års slut hade 16585 stycken hundar och över 230 olika raser beskrivits. Är man intresserad av vad forskarna har kommit fram till hittills gällande BPH så finns det rapporter att läsa på kennelklubbens hemsida. HÄR är länken.

När det gäller Irländsk terrier så har rasen varit representerade under alla år sedan 2012 på banorna runt om i landet. Hittills 2012-2021 har 149 stycken Irländsk terriers genomfört beskrivningen (inklusive importer). Endast 1 hund av 149 stycken har deltagit utan skott. Antalet har precis som antal födda valpar varierat under åren, men statistiken pekar på att uppslutningen och intresset är stort inom rasen.

I RAS-dokumentet (Rasspecifik avelsstrategi, 2017) för Irländsk terrier står att målsättningen är att senast år 2021 ska 150 individer i rasen vara beskrivna på BPH. SKKs vision är att 10 % av födda årskullar ska beskrivas.

Genomförda BPH per år:  (Inklusive importer + utländsk ägd hund

 År

Antal hundar

 

 

2012

5

 

 

2013

7

 

 

2014

10

 

 

2015

19

 

 

2016

21

 

 

2017

14

 

 

2018

22

 

 

2019

16

   

2020

8

   

2021

27

   

Totalt:

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns i dagsläget (2018) 31 stycken banor runt om i landet där man kan få sin hund beskriven och banorna och genomförandet är styrt för att vara så lika som möjligt. Kontaktuppgifterna till arrangörerna finns på Svenska Kennelklubbens hemsida där även bland annat regelverk kring BPH finns att läsa. Momenten sker alltid i samma ordning på likadant banmaterial och beskrivs av personal som är centralt utbildade och kvalitetssäkrade. Så långt det är möjligt försöker man eftersträva att det inte ska ha någon betydelse var du beskriver din hund, tolkningen och förutsättningarna ska vara desamma. Det som inte kan likriktas i form av väderförhållanden etc. noteras på protokollen.

Hur går ett BPH till?
Endast ett ekipage är ute på banan i taget och inga andra hundar får vara i närheten under beskrivningen. De personer som väljer att titta på ekipaget måste vara med ute på banan under samtliga moment, allt för att det ska vara så få saker som stör ekipaget som möjligt. Hunden kommer att vara lös eller i löst släpande koppel under ett antal moment, men är man osäker på sin hund och är rädd för att den ska smita från banan så kan man föra hunden i lina under beskrivningen.

Under beskrivningen fyller beskrivaren i ett protokoll där hundens reaktioner och känslolägen så objektivt som möjligt beskrivs. Protokollet är detaljerat för att fånga reaktioner och känslolägen så bra som möjligt.

I sammanfattningen fyller beskrivaren i på en skala från 0-4 sin mer subjektiva bedömning avseende några specifika egenskaper hos hunden i respektive moment. Dessutom vad gäller 4 övergripande egenskaper baserade på hela beskrivningen. Dessa är ljudlig, positiv attityd, energisk respektive arg.

Beskrivningen består av 8 moment, varav det 8:e (skott) är frivilligt. Momenten är följande:

1. Främmande person
Under momenten möter hunden en främmande person som den får bekanta sig med. Personen kommer även att ta hunden med på en kortare promenad och hantera den, både på lite avstånd från föraren och nära föraren.

Det som bland annat beskrivs i protokollet i detta moment är hundens reaktion på mötet med den främmande personen, hur mycket hälsning och/eller utforskning hunden visar och hur den reagerar på/interagerar med en främmande person. Även förarbundenhet noteras.

I sammanfattningen beskrivs hur glad i främmande personer hunden upplevs vara och hur trygg den är med en främmande person.

2. Föremålslek
Under momentet, som är uppdelat i tre delar, får hunden först leka med ett eget favoritföremål sedan ett standardiserat föremål (spengummi) samt avslutningsvis ha dragkampslek med testledaren.

Det som bland annat beskrivs i protokollet i detta moment är hur snabbt hunden reagerar på retningen av att leksaken kastas, hur mycket lekfullhet hunden visar och hur mycket den uppskattar dragkampslek med testledaren.

I sammanfattningen noteras hur energisk hunden är i momentet samt hur lekfull den är.   

3. Matintresse
Under momentet får hunden försöka ta godisbitar från en stenplatta med tre lock/burkar. På det första locket ligger godisbitarna öppet för hunden att ta, på det andra locket måste hunden putta bort en burk för att nå godiset och på det tredje locket så är burken fastskruvad och hunden har därmed en omöjlig uppgift framför sig.

Det som bland annat beskrivs i protokollet i detta moment hundens intresse av att äta och hur villig hunden är att jobba för att komma åt godisbitarna. Det beskrivs även hur mycket fysiska försök hunden tar till för att lösa uppgiften och hur mycket hjälp från föraren hunden efterfrågar.

I sammanfattningen noteras hur energisk hunden är i momentet

4. Visuell överraskning
Hund och förare rör sig mot en vippgubbe som far upp när hunden är 3 meter framför gubben. I samband med att vippgubben far upp släpps kopplet så att hunden är fri att reagera/agera och föraren stannar. Sedan får hunden 30 sekunder på sig att bekanta sig med gubben på egen hand. Om hunden behöver hjälp för att göra detta görs det med ökande stöd från föraren.

Det som bland annat beskrivs i protokollet i detta moment är hur hunden reagerar när vippgubben far upp och vilka känslor som ses i hunden, samt hur mycket hjälp hunden behöver för att våga ta kontakt med vippgubben.

I sammanfattningen noteras hur nyfiken hunden är i momentet, hur arg den blir samt hur trygg den upplevs vara i situationen.

5. Skrammel
Hund och förare rör sig mot ett skrammel bestående av en roterande trumma med en kedja invändigt. Trumman börjar röra sig och skramla när hunden är 3 meter framför den. Skramlet varar under 3 sekunder. I samband med att skramlet börjar låta så släpps kopplet och föraren stannar. Hunden får 30 sekunder på sig att bekanta sig med skramlet på egen hand och får sedan hjälp genom ökande stöd från föraren.

Det som bland annat beskrivs i protokollet i detta moment är hur hunden reagerar när skramlet börjar låta och vilka känslor som ses i hunden samt hur mycket hjälp hunden behöver för att våga ta kontakt och undersöka skramlet.

I sammanfattningen noteras hur nyfiken hunden är i momentet samt hur trygg den upplevs vara i situationen.

6. Närmande person
Hund är kopplad i ett 4-meters koppel och hålls av testledaren med föraren bredvid. En person
utklädd i blå, lång rock, slokhatt och solglasögon kommer ut från ett gömsle 15 meter framför hunden. Personen rör sig sakta med stel gång mot hunden och stannar 7 meter framför föraren/testledaren. Där vänder sig personen om och blir stillastående samtidigt som hundens koppel släpps. Sedan får hunden 30 sekunder på sig att själv ta kontakt med personen. Därefter får hunden hjälp att ta kontakt med personen och umgås med den både med och utan utstyrseln på.

Det som bland annat beskrivs i protokollet i detta moment är hur hunden reagerar när personen kommer ut ur sitt gömsle och rör sig mot hunden och vilka känslor som hunden uppvisar. Dessutom beskrivs hur hunden löser kontakttagandet med personen.  

I sammanfattningen noteras hur glad i främmande människor hunden är i momentet, hur arg den blir samt hur trygg den upplevs vara i situationen.

7. Underlag
Hund och föraregår fram och tillbaka över två likadana underlag. Underlagen vippar över när de
passeras och är dessutom lite hala. Underlagens yta består av plasttak på stabil botten. Syftet med momentet är att beskriva eventuell osäkerhet för att gå på annorlunda underlag.

Det som bland annat beskrivs i protokollet i detta moment är hur hunden passerar underlagen. Vilka reaktioner har hunden och vilka känslor kan vi se hos hunden. En del individer tycker att underlagen är otäcka att passera medan andra inte verkar reagera på att underlaget är annorlunda mot att gå på gräset bredvid.

I sammanfattningen noteras hur trygg hunden upplevs i momentet.

8. Skott (frivilligt moment)
I momentet går föraren med kopplad hund en sträcka på 15 meter mellan två uppmärkta
positioner. När ekipaget är mitt på sträckan avlossas ett skott med startpistol 50 meter ifrån hunden. När hund och förare sedan står stilla vid position två så avlossas ytterligare ett skott. Avslutningsvis går hund och förare tillbaka till ursprungspunkten.   

Det som bland annat beskrivs i protokollet i detta moment är hur hunden reagerar på skotten och vilka känslor som kan ses i hunden.

I sammanfattningen noteras hur trygg hunden upplevs i momentet.

På Svenska Kennelklubbens hemsida finns en film där man kan se hur en beskrivning går till. Denna kan vara bra att titta på innan man går med sin hund för att vara lite beredd på vad som kommer att ske. Under hela beskrivningen har föraren en testledare med sig ute på banan som talar om precis vad som kommer att ske och hur föraren ska agera för att göra det så bra som möjligt för sin hund.

Själva beskrivningen ute på banan brukar ta cirka 30 minuter och efter den så har beskrivaren en muntlig genomgång tillsammans med föraren för att berätta vad man sett ute på banan. Efter detta får föraren med sig sammanfattningen i skriven form att ta med hem. Har hunden genomfört BPH så finns möjligheten att köpa med sig en fin rosett hem.

När alla hundarna för dagen är klara skickar beskrivaren över resultaten digitalt till SKK. BPH är en officiell beskrivningsform och SKK sammanställer och redovisar resultaten i Hunddata och Avelsdata. Dessa register går att nå via kennelklubbens hemsida under E-tjänster. I Hunddata kan bara ses när och var hunden har deltagit på BPH samt om beskrivningen är genomförd eller avbruten. I Avelsdata redovisas protokollet och sammanfattningen samt ett så kallat spindeldiagram, där hundens reaktioner och känslor sammanfattas beräkningsmässigt för att kunna beskrivas i en mer visuell form. I spindeldiagrammet för varje enskild hund ses dels en linje för individens reaktioner och dels en linje som representerar medelvärdet av hittills beskrivna individer inom samma ras. I spindeldiagrammet har hundens reaktioner samlats oberoende av moment på samma delar av cirkeln, d.v.s. rädslereaktionerna på en del av cirkeln, lekfullhet på en del, hot på en del etc. De olika delarna är färgkodade och färgerna återkommer i protokollet.

 

Spindeldiagram för Irländsk terrier, visar medelvärdet av svenskfödda beskrivna individer, ålder 12-24 månader, fram t.o.m. 2021.